Fotogalerie

 • Vamed
 • 17.12.2017

Fotogalerie

Vzdělávání zaměstnanců

 • Vamed
 • 11.10.2017

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávací akce pořádané MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o.

Společnost MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. provozovatel Nemocnice Sedlčany  pravidelně pořádá odborné vzdělávací akce zdravotnických pracovníků.

2022
Odborný seminář – 5. května 2022 MUDr. Milan Hrubý „Tvá výživa budiž Tvým lékem“

2021
Odborný seminář – 25. listopadu 2021, RÚ Kladruby – Ing. Josef Hendrych, Mgr. Jakub Pětioký, MBA, DiS, MUDr. Marie Kulakovská „Kam směřuje rehabilitace“

2019
Odborný seminář – 16. května 2019  MUDr. Andrea Chromcová  “ Když klíštová encefalitida nevypadá tak jak by měla“
Odborný seminář – 3. prosince 2019 prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. „Současnost a budoucnost léčby obezity“

2018
Odborný seminář – 19.dubna 2018 MUDr. Josef Stibor “ Otrava olovem“
Odborný seminář – 13. prosince 2018 prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. „Nové poznatky v léčbě chorob slinivky bříšní“

2015
10. sympozium zdravotnických pracovníků na téma „Kvalita péče a bezpečí pacientů“
Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany – 21. květen 2015

2014
9. sympozium zdravotnických pracovníků na téma „Moderní trendy v ošetřovatelství se zaměřením na rehabilitační péči“
Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany – 28. květen 2014

2013
8. sympozium zdravotnických pracovníků na téma „Infekce ve zdravotnictví“
Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany – 22. květen 2013

2012
7. sympozium zdravotnických pracovníků na téma „Novinky v medicíně“
Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany – 30. květen 2012

2011
6. sympozium zdravotnických pracovníků na téma „Kvalita a bezpečí ve zdravotní péči“
Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany – 18. květen 2011

2010
5. sympozium zdravotnických pracovníků na téma „Kardiopulmonální resuscitace“
Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany – 5. květen 2010

2009
4. sympozium zdravotnických pracovníků na téma „Psychologie ve zdravotní péči“
Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany – 27. květen 2009

2008
3. sympozium zdravotnických pracovníků na téma „Klinická výživa a nutriční podpora nemocných“
Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany – 28. květen 2008

2007
2. sympozium zdravotnických pracovníků na téma „Nosokomiální infekce“
Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany – 16. květen 2007

2006
1. sympozium zdravotnických pracovníků na téma „Nová doporučení v kardiopulmonální resuscitaci“
Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany – 1. listopad 2006

Projekt vzdělávání zdravotnického personálu a managementu nemocnice ve spolupráci s ESF

OPLZZ/1.1/35/1/01768
Tento projekt je spolufinacován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Společnost MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. provozovatel Nemocnice Sedlčany, požádala v roce 2010 Evropský sociální fond v ČR, prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí o finanční dotaci na vzdělávání zaměstnanců. Evropský sociální fond této žádosti vyhověl a poskytl finanční dotaci ve výši 1,2 mil. Kč. Od prosince 2010 tak začala realizace vzdělávacího projektu s názvem „Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o., provozovatele nestátního zdravotnického zařízení nemocnice Sedlčany formou systemateckého vzdělávání a zvyšováním klíčových kompetencí jejich zaměstnanců“. Projekt trval 24 měsíců a byl úspěšně ukončen 30.11.2012.

Projektu se účastnilo 63 (z toho 18 na vedoucích pozicích – primáři, vrchní a staniční sestry, vedoucí laborantka OKBH, vedoucí radiologický asistent a management nemocnice) našich zaměstnanců.

V průběhu celého projektu se kromě odborných seminářů uskutečnily obecné přednášky, zaměřené na tzv. měkké dovednosti. Zaměstnanci byli proškoleni v tématech jako např. pravidla úspěšné komunikace, vedení a motivace lidí, vedení týmu v praxi, taktické řízení, zpětná vazba, hodnotící pohovory, práce se stresem, krizová komunikace apod.). Nad očekávání se i tyto akce setkaly u vedoucích zaměstnanců s velkým zájmem. Cílem těchto vzdělávacích akcí bylo zvýšení produktivity a kvality práce, zlepšení komunikace mezi jednotlivými spolupracovníky a také mezi nadřízenými a podřízenými zaměstnanci.

V rámci projektu byly naplněny tyto cíle:

 • Vytvoření dlouhodobé personální strategie
 • Stabilizace lidských zdrojů, zamezení odlivu zaměstnanců
 • Zlepšení adaptability a motivace zaměstnanců
 • Rozvoj klíčových kompetencí a zlepšení specifické a odborné způsobilosti
 • Zkvalitnění služeb a rozšíření stávající základny klientů
 • Eliminace chyb (bezpečí pro klienty)
 • Zvyšování spokojenosti a motivace zaměstnanců
 • Zabezpečení konkurenceschopnosti
 • Zvýšení produktivity a kvality práce
 • Nastavení dlouhodobého systému vzdělávání a evaluace
 • Využívání nových efektivních metod vzdělávání
 • Zlepšení komunikace a týmové práce
 • Rozvoj informační infrastruktury nemocnice
 • Zlepšení dostupnosti vzdělávání pro zaměstnance
 • Posílení procesů ve firmě.

Cílem společnosti bylo vytvořit prostřednictvím projektu systém vzdělávání, který byl komplexní, funkční, efektivní a především udržitelný i po ukončení projektu. Tohoto cíle Nemocnice Sedlčany dosáhla prostřednictvím externích dodavatelů vzdělávacích služeb.

Kvalita péče

 • Vamed
 • 11.10.2017

Kvalita péče

Zdravotnické zařízení Nemocnice Sedlčany získalo akreditaci SAK a externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb. na základě akreditačního šetření. Nemocnice Sedlčany úspěšně absolvovala re-akreditační řízení.

Akreditace je nástroj pro externí hodnocení kvality a bezpečí při poskytování zdravotních služeb. Přihlášením k akreditaci se zdravotnické zařízení zavazuje ke zvyšování péče o pacienty, k zajištění bezpečného prostředí a snaze minimalizovat možná rizika pro pacienty a pro zaměstnance. Je to nástroj hodnocení a řízení kvality, které se provádí pomocí akreditačních standardů SAK (Spojené akreditační komise):

AKREDITAČNÍ STANDARDY SAK ČR:

 1. Rezortní bezpečnostní cíle
 2. Práva pacientů a jejich edukce
 3. Dostupnost a kontinuita péče
 4. Diagnostická péče
 5. Terapeutická péče
 6. Anesteziologická a chirurgická péče
 7. Objednávání, předepisování a podávání léků a léčiv
 8. Hygiena nemocničního prostředí a protiepidemická opatření
 9. Řízení a správa
 10. Řízení kvality a bezpečí
 11. Bezpečí prostředí
 12. Informace a komunikace
 13. Řízení lidských zdrojů

Akreditovaná nemocnice garantuje pacientovi bezpečnost a kvalitu péče kontinuálním sledováním, analýzou a zlepšováním kvalitativních ukazatelů všech oblastí provozu nemocnice. Tyto ukazatele jsou zahrnuty v akreditačních standardech a předpisech nemocnice pro všechny oblasti řízení a poskytování zdravotní péče.

Akreditační setření probíhá periodicky po 3 letech, kdy se musí nemocnice znovu ucházet o její udělení.

Tým kvality

Koordinátorem kvality pro Nemocnici Sedlčany je Bc. Václav Baudisch.

Činnost managementu kvality organizačně zabezpečuje Tým kvality:

 • Připravuje vnitřní dokumenty týkajících se kvality a bezpečí, poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče
 • Spolupodílí se na rozvíjení strategických cílů nemocnice v oblasti kvality a bezpečí
 • Provádí kontrolní činnosti týkající se kvality zdravotnické dokumentace, léčebné a ošetřovatelské péče a bezpečnosti poskytované péče a služeb

Certifikáty a kvalita

 • Vamed
 • 11.10.2017

Certifikáty

Akreditace

Akreditace 2022

Screeningové pracoviště v programu screeningu kolorektálního karcinomu

Screening kolorektálního karcinomu
Screening kolorektálního karcinomu

Ocenění získaná v roce 2020

Ocenění získaná v roce 2016

Ocenění získaná v roce 2015

Ocenění získaná v roce 2014

Kontakt pro média

 • Vamed
 • 11.10.2017

Kontakt pro média

 

 TISKOVÉ CENTRUM VAMED MEDITERRA

Vedení nemocnice

 • Vamed
 • 11.10.2017

O společnosti

 • Vamed
 • 11.10.2017

O společnosti

 

Vítáme Vás na webových stránkách nestátního zdravotnického zařízení Nemocnice Sedlčany, Vašeho partnera v oblasti zdravotnictví.

Na základě smluv se zdravotními pojišťovnami nabízíme široký rozsah vysoce kvalitní zdravotní péče nejširší veřejnosti. Provádíme naše pacienty celým léčebným procesem od první návštěvy až do úplného zotavení.

Provozovatelem tohoto zařízení je od roku 2001 společnost MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. Od roku 2008 je MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. členem skupiny VAMED Mediterra.

Naším hlavním cílem je poskytovat kvalitní zdravotní péči tak, abychom našim klientům zmírnili nebo odstranili zdravotní potíže a pomohli jim tak dosáhnout úplného zdraví, případně návratu do plnohodnotného života. Naším zásadním krédem je poskytovat kvalitní péči s maximálním ohledem na zájem pacienta – našeho klienta. Naši zaměstnanci se snaží léčit, ošetřovat a uzdravovat podle nejnovějších poznatků současného zdravotnictví a ošetřovatelské péče.