INFORMACE SPOLEČNOSTI VE VZTAHU K VNITŘNÍMU OZNAMOVACÍMU SYSTÉMU

Společnost MEDITERRA – Sedlčany, s.r.o., se sídlem Tyršova č. 161, 26480 Sedlčany, IČO: 264 29 683, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 81615 (dále jen „Společnost“), v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavedla vnitřní oznamovací systém, který je součástí Compliance programu Společnosti, a který slouží k podávání oznámení o protiprávním jednání v souladu se Zákonem.

Vnitřní oznamovací systém Společnosti (tzv. whistleblowing systém) je určen pouze fyzickým osobám, které se dozvěděly o možném protiprávním jednání blíže vymezeném v Zákoně. Těmito osobami se rozumí zejména:

  1. bývalí a současní zaměstnanci Společnosti;
  2. osoby, které vykonávaly nebo vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost pro Společnost, a to i zprostředkovaně; nebo
  3. osoby, které byly nebo jsou se Společností v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Vnitřní oznamovací systém má umožnit Společnosti efektivně odhalovat možná protiprávní jednání na pracovišti nebo týkající se Společnosti a zároveň zajistit oznamovatelům ochranu před odvetnými opatřeními v souvislosti s podaným oznámením.

Společnost nastavila ve vnitřním oznamovacím systému technická a organizační opatření tak, aby nebylo možné odhalit identitu oznamovatele. S totožností oznamovatele a obsahem oznámení má právo se seznámit pouze příslušná osoba, která přijímá a vyřizuje došlá oznámení, a která musí zachovávat mlčenlivost a důvěrnost ohledně identity oznamovatele a obsahu oznámení v průběhu i po skončení šetření.

  1. Určená příslušná osoba / příslušné osoby

Společnost určila níže uvedenou příslušnou osobu, která přijímá a vyřizuje oznámení podaná prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

označení příslušné osoby: pan Mgr. Ondřej Štefeček

telefonní číslo: +420 702 055 987

e-mailová adresa:

adresa: MEDITERRA – Sedlčany, s.r.o., personální oddělení, Tyršova č. 161, 26480 Sedlčany

  1. Způsoby podávání oznamování

V souladu se Zákonem mohou fyzické osoby, které se dozvěděly o možném protiprávním jednání podávat oznámení následujícími způsoby:

  1. písemně přímo do rukou příslušné osoby nebo zasláním na adresu uvedenou v článku 1 výše – s cílem zajistit ochranu oznamovatele by v případě písemného podání mělo být oznámení umístěno v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT – K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“; k zajištění ochrany totožnosti oznamovatele by obálka neměla být zvnějšku označena identifikačními údaji oznamovatele;
  2. telefonicky na číslo +420 702 055 987 – z telefonického rozhovoru bude pořízen písemný záznam; případně bude z telefonického rozhovoru pořízena zvuková nahrávka a to pouze se souhlasem oznamovatele;
  3. e-mailem na e-mailovou adresu ;
  4. osobně, a to na žádost oznamovatele.

V souladu se Zákonem může oznamovatel podat oznámení rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.

 Přijímání oznámení od třetích osob

Společnost tímto nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Tato informace je platná a účinná ode dne 1. srpna 2023.