Ochrana osobních údajů

Společnost MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. zpracovává všechny osobní údaje a citlivé osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dalšími právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů v souvislosti s provozováním zdravotnického zařízení.

Veškerá Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů můžete uplatnit na e-mailové adrese: dle následujícího postupu.

Vyřizování požadavků – postup

Způsob, jakým může subjekt údajů podat požadavek v rámci společnosti MEDITERRA – Sedlčany, s.r.o..

Formy podání:

a. písemné – požadavek je zaslaný nebo předložený v písemné formě a řádně podepsaný. Za podání písemného požadavku, se považuje i požadavek zaslaný faxem, je-li podepsaný.

Písemný požadavek lze podat i jinými prostředky dálkového přenosu dat (e-mailem, datovou schránkou). Takový požadavek musí subjekt údajů doplnit písemně nebo verifikovat elektronickým podpisem ve lhůtě stanovené MEDITERRA – Sedlčany s.r.o.. V takovém případě se na požadavek hledí jako na písemně podaný, a lhůta jeho vyřízení se počítá ode dne doručení prostředky dálkového přenosu dat, případně poštou.

b. ústní – pokud subjekt údajů sdělí svůj požadavek verbálně jakémukoli zaměstnanci MEDITERRA – Sedlčany, s.r.o., je tímto zaměstnancem odeslán na sekretariát MEDITERRA – Sedlčany, s.r.o.. Zde pak asistentka ExCom MEDITERRA – Sedlčany, s.r.o. požadavek sepíše.

Po pracovní době sekretariátu je každý zaměstnanec, který přijal ústní stížnost, povinen sepsat záznam o ústním podání požadavku a v nejbližším možném termínu je jej povinen předat asistentce ExCom MEDITERRA – Sedlčany, s.r.o. k evidenci a přešetření.

Po sepsání záznamu předá zapisovatel subjektu údajů jeho kopii, upozorní subjekt údajů, že již o přijetí požadavku nebude obesílán a že lhůta pro vyřešení požadavku je 30 kalendářních dnů.

Pokud stěžovatel není spokojen s řešením svého požadavku na místě, je odkázán k odeslání svého požadavku písemně k rukám provozního ředitele MEDITERRA – Sedlčany, s.r.o

c. telefonická – telefonické požadavky přijímá pouze sekretariát ředitelství na tel: 251 116 604, kdy zaznamená požadavek krátkým zápisem a zajistí kontaktní údaje. Nerozhodne-li provozní ředitel MEDITERRA – Sedlčany, s.r.o. jinak, pracovník sekretariátu slušnou formou požádá subjekt údajů i o podání písemné stížnosti. V mimopracovní době sekretariátu personál, který přijímá telefonickou požadavek, sepíše písemný záznam o ústním podání požadavku, včetně kontaktních údajů a zajistí předání na sekretariát MEDITERRA – Sedlčany, s.r.o. v nejbližším možném termínu.

U písemného a telefonického podání je nutno ztotožnit osobu žadatele, a to způsobem, který prokáže jeho identitu. Možností je předložení občanského průkazu při osobní návštěvě, či ověřený podpis, zaručený elektronický podpis nebo podání osobní datovou schránkou u písemného podání.

Lhůta na vyřízení požadavků souvisejících s ochranou osobních údajů, resp. odeslání vyjádření provozního ředitele MEDITERRA – Sedlčany, s.r.o. o závěrech šetření, je 30 kalendářních dnů od doručení požadavku či sepsání protokolu o ústním podání požadavku.

V závažných případech, kdy není možné požadavek vyřídit, lze lhůtu prodloužit až o dalších 30 kalendářních dnů. O tom bude žadatel písemně vyrozuměn.

Požadavky mohou subjekty údajů podat 24 hodin denně / 7 dní v týdnu.

Cookies

1. Zpracování přístupových údajů

Při každé návštěvě naší webové stránky ukládáme Vaše přístupové údaje v takzvaných server-log-files. Zaznamenávány jsou následující údaje:

 • IP adresa
 • datum a čas přístupu
 • vyhledávač
 • operační systém
 • poskytovatel internetových služeb

Účel zpracování údajů
Tyto údaje jsou statisticky vyhodnocovány v zájmu zkvalitnění nabídky internetových stránek a zajištění uživatelsky přívětivějšího prostředí, rychlejšího zjištění a odstranění chyb a řízení kapacity serveru. Pouze v případě, že máme konkrétní důkazy pro neoprávněné užívání naší webové stránky, použijeme tyto osobní údaje za účelem trestního stíhání.

Doba uchovávání údajů
Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu 5 let.

Právní základ
Právním základem pro zpracování přístupových údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. (nabídka internetových služeb & zabezpečení údajů).

2. Cookies

2.1. Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu pro analýzu webových stránek provozovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics používá rovněž soubory cookies, které umožňují analyzovat Vaše užívání webové stránky. Informace o Vašem využívání těchto webových stránek získané prostřednictvím souborů cookies se zpravidla přenášejí a ukládají na server společnosti Google v USA. Pouze ve výjimečných případech je na server Google v USA přenesena plná IP adresa a zkrácena až tam. Z pověření provozovatele těchto webových stránek Google použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání stránek, sestavení zpráv o aktivitách webové stránky a k zajištění dalších služeb pro provozovatele stránky souvisejících s používáním webové stránky a internetu. IP adresa odesílaná Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics není spojována s ostatními daty Google. Shromažďování údajů vytvořených pomocí cookies a údajů vztahujících se k Vašemu používání webové stránky (včetně IP adresy) a zpracování těchto údajů Googlem můžete zabránit, pokud si stáhnete a nainstalujete Browser Plugin dostupný zde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Právní základ
Právním základem pro používání Google Analytics je oprávněný zájem společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), který spočívá ve vyhodnocování webové stránky a analýze jejích aktivit.

Příjemce údajů
Tyto údaje jsou předávány společnosti Google za uvedeným účelem.

Doba uchovávání údajů
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let a poté vymazány.

3. Odkazy

Webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy na webové stránky jiných účastníků internetu slouží k uspokojení dalších informačních potřeb uživatele. Na jejich obsah nemá společnost MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. žádný vliv a nenese za něj odpovědnost. Za obsah a správnost poskytovaných informací zodpovídá výhradně poskytovatel příslušné webové stránky dostupné přes odkaz.

4. Kontaktní formulář

Jsme rádi, když nás kontaktujete.

Zpracování údajů
V rámci navázání kontaktu prostřednictvím kontaktního formuláře zpracovává MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. tyto osobní údaje:

 • oslovení
 • jméno
 • příjmení
 • firma (nepovinné)
 • adresa (nepovinné)
 • PSČ (nepovinné)
 • místo (nepovinné)
 • země (nepovinné)
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo (nepovinné)
 • výběr služeb
 • výběr typů činnosti
 • individuální zpráva

Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje Vámi poskytnuté v rámci vyplnění kontaktního formuláře jsou zpracovány za účelem

 • navázání kontaktu
 • příp. navázání obchodních vztahů.

Právní základ
Zpracování Vašich osobních údajů v rámci vyplnění kontaktního formuláře se zakládá na provádění předsmluvních opatření podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Doba uchovávání údajů
Údaje zpracovávané pro uvedené účely jsou zpracovávány po dobu trvání obchodního vztahu resp. až do vypršení případné lhůty pro uchovávání údajů stanovené zákonem.

5. Zabezpečení údajů

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá.

MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. přijímá odpovídající technická a organizační opatření ve smyslu čl. 32 GDPR s ohledem na stav techniky, prováděcí náklady, způsob, rozsah, okolnosti a účely zpracování a pravděpodobnost vzniku a závažnost rizik pro práva a svobody fyzických osob.

V zájmu ochrany Vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, neoprávněným přístupem, změnou a šířením neoprávněnými osobami jsou přijata mj. následující opatření:

 • zajištění důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a služeb v souvislosti se zpracováním;
 • zajištění rychlého obnovení dostupnosti osobních údajů v případě fyzických či technických incidentů;
 • implementace postupů pravidelné kontroly, hodnocení a evaluace účinnosti technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

Dovolujeme si upozornit, že neneseme odpovědnost za zpřístupnění informací v důsledku chyb při přenosu údajů, které jsme nezpůsobili, resp. nám je nelze přičítat, a/nebo v důsledku neautorizovaného přístupu třetích osob.