Práva pacienta

 

Práva pacienta dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách

 1. Pacient Nemocnice Sedlčany má právo na odborné poskytování zdravotních služeb v míře odpovídající možnostem tohoto zařízení. Pacient má právo, aby zdravotní služby byly prováděny s porozuměním kvalifikovanými pracovníky. Zdravotními službami se rozumí zejména poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky a činnosti vykonávané jinými odbornými pracovníky, jsou-li tyto činnosti vykonávány v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li zákon jinak.
 2. Pacient má, nevylučuje-li to právní předpis, právo se svobodně rozhodnout ohledně poskytování zdravotních služeb. Za tímto účelem má právo získat od svého lékaře potřebné informace, zejména o příčině a původu nemoci, jsou-li známy, jejím stádiu a předpokládaném vývoji, účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích navrhovaných zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů, jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro pacienta, omezeních a doporučeních ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav.
 3. Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.
 4. Pacient má právo na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb. Rozbory jeho onemocnění, konzultace vyšetření a léčba jsou věcí důvěrnou a musí být prováděny diskrétně.
 5. Pacient má rovněž právo, nevylučují-li to právní předpisy, svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb odvolat.
 6. Pacient má, za podmínek stanovených právními předpisy, právo vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit (dříve vyslovené přání).
 7. Pacient má právo být informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu (tento zahrnuje zejména diagnostickou rozvahu, návrh léčby včetně léčebné rehabilitační péče a doporučení dalšího postupu při poskytování zdravotních služeb) a všech jeho změnách.
 8. Pacient má právo na informace o dalších zdravotních službách a dalších možných sociálních službách, které mohou zlepšit jeho zdravotní stav.
 9. Pacient má právo klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službách, které musí být srozumitelně zodpovězeny.
 10. Pacient má právo se vzdát podání informace o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách, popřípadě může určit osobu, které má být tato informace podána. Pacient má rovněž za podmínek stanovených právními předpisy právo vyslovit zákaz s podáváním informací o jeho zdravotním stavu.
 11. Pacient má právo očekávat, že veškeré informace týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o pacientovi musí být zajištěna i v případě elektronického zpracování.
 12. Pacient má právo nahlížet, pořizovat si výpisy nebo kopie ze své zdravotnické dokumentace a to ve lhůtách a za podmínek stanovených právními předpisy. Pacient je rovněž oprávněn určit osoby, které budou mít právo nahlížet, pořizovat si výpisy nebo kopie z jeho zdravotnické dokumentace.
 13. Pacient má právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, nevylučují-li to právní předpisy, je-li to v souladu s vnitřním řádem Nemocnice Sedlčany a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb.
 14. Dětský pacient, pacient s omezením nebo zbavený způsobilosti k právním úkonům má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, popřípadě pěstouna či jiné osoby, do jejíž péče byl svěřen, je-li to v souladu s vnitřním řádem Nemocnice Sedlčany a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb.

Povinnosti pacienta a jiných osob

Povinnosti pacienta a jiných osob dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách

 1. Pacient Nemocnice Sedlčany je při poskytování zdravotních služeb povinen
  1. dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas,
  2. řídit se vnitřním řádem,
  3. uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem,
  4. pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech16), o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb,
  5. nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 2. Povinnosti podle odstavce 1 písm. c) a d) náleží zákonnému zástupci pacienta. Zákonný zástupce pacienta je povinen vytvořit podmínky pro splnění povinností pacientem podle odstavce 1 písm. a), b) a e). Povinnosti podle odstavce 1 písm. a) a d), je-li pacient hospitalizován, se pro zákonného zástupce pacienta použijí přiměřeně; povinnost podle odstavce 1 písm. b), c) a e) platí i pro zákonného zástupce.
 3. Pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba určená pacientem, osoba blízká pacientovi nebo osoba ze společné domácnosti jsou povinni prokázat svou totožnost občanským průkazem, jestliže o to poskytovatel nebo zdravotnický pracovník, jehož prostřednictvím poskytovatel poskytuje pacientovi zdravotní služby, požádá. Povinnost prokázat se občanským průkazem má rovněž osoba, která uplatňuje podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu právo na informace o zdravotním stavu pacienta, a osoba, která hodlá hospitalizovaného pacienta navštívit a není osobou podle věty první. Jde-li o cizince, totožnost se prokazuje cestovním dokladem nebo jiným průkazem totožnosti. Má-li zdravotnický pracovník pochybnost, zda jde o osobu blízkou, osvědčí osoba blízká tuto skutečnost čestným prohlášením, ve kterém uvede své kontaktní údaje a číslo průkazu totožnosti; čestné prohlášení je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.
 4. Jestliže pacient nebo zákonný zástupce pacienta odmítne prokázání totožnosti podle odstavce 3, může poskytovatel nebo zdravotnický pracovník odmítnout poskytnutí zdravotní služby, nejde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči. Odmítne-li prokázání totožnosti jiná osoba uvedená v odstavci 3, může poskytovatel nebo zdravotnický pracovník odmítnout této osobě poskytnutí požadované součinnosti nebo jí neumožnit návštěvu hospitalizovaného pacienta. To neplatí, potvrdí-li pacient totožnost osoby. O odmítnutí návštěvy poskytovatel nebo zdravotnický pracovník ihned informuje hospitalizovaného pacienta, popřípadě ihned po té, co sdělení této informace umožní zdravotní stav pacienta.